Aktualności / POMOC RODZINIE- GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

2017-03-21
Aktualnosc

**********************************************************************************************************************************

 

 

 

DOPS Bielany

Gdzie zgłaszać się o pomoc

 

 

Wniosek o pomoc może zgłosić osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy. Ośrodek przyjmuje także zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące udzielenia pomocy osobie lub rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, niezdolnej do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb. Mieszkańcy dzielnicy Bielany, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się o pomoc do pracowników socjalnych z Działu Pomocy Środowiskowej, którzy przyjmują w ramach czterech Działów Pomocy Środowiskowej w siedzibie Ośrodka.

Podstawowe formy udzielanej pomocy

 

 • pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa
 • pomoc finansowa
 • pomoc w formie obiadów
 • pomoc w formie usług opiekuńczych
 • pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • rehabilitacja społeczna w placówkach oparcia dla osób starszych
 • rehabilitacja społeczna w placówkach oparcia dla osób niepełnosprawnych (z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie)
 • sprawienie pogrzebu
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Szczegóły na stronie kliknij tu: opsbielany.waw.pl/pomocsrodowiskowa.php

 *****************************************************************************************************************************************

 

OPS Bielany

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
adres:  ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa
telefon:  (+48) 22 568 91 00
fax:  (+48) 22 864 59 52
e-mail:  sekretariat@opsbielany.waw.pl
www:  http://www.opsbielany.waw.pl
dyrektor:  Ewa Flaszyńska
Ośrodek proponuje następujące formy pomocy:
 • pomoc materialną wynikającą z ustawy o pomocy społecznej,
 • przyznawanie świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • wypłatę zaliczki alimentacyjnej wynikającą z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 • pomoc w naturze zwłaszcza w formie posiłku dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych i starszych,
 • pomoc usługową w domu dla osób starszych, niepełnosprawnych i zaburzonych psychicznie,
 • rehabilitację społeczną i fizyczną w placówkach oparcia społecznego dla seniorów, osób niepełnosprawnych i młodzieży,
 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne, dotyczące uzależnień,
 • mediacje w konfliktach rodzinnych,
 • pomoc ofiarom przemocy,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • pomoc wolontarystyczną,
 • udostępnianie i finansowanie programów profilaktycznych dla społeczności lokalnej.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00

Szczegóły na stronie kliknij tu: http://www.bielany.waw.pl/page/?str=823&id=350

***************************************************************************************************************************************

 

Stowarzyszenie SPES

Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu (bądź innych kosztów utrzymania mieszkania) mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w postaci, tak zwanego dodatku mieszkaniowego. Dysponentami środków na dodatki mieszkaniowe są gminy.

Kryteriami przyznawania dodatków są:

 • dochód wspólnie zamieszkujących osób oraz
 • wielkość mieszkania (normatywną powierzchnię podwyższa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Szczegóły na stronie kliknij tu: www.spes.org.pl/twoje-prawa/lokale/dodatek-mieszkaniowy

******************************************************************************************************************************************

 

Zespół Caritas

 Zespół „CARITAS” organizuje m.in.:

 • w 2. sobotę każdego miesiąca w godz. 13.00-16.00 comiesięczne akcje charytatywne. W ramach tych akcji osobom znajdującym się w potrzebie rozdawana jest odzież, obuwie, zabawki dla dzieci oraz inne drobne przedmioty użytku domowego, podarowane wcześniej przez członków naszej parafii. W miarę posiadania osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej rozdawana jest także żywność pochodząca z darów Caritasu.
 • W każdy piątek w godz. 15.00-17.00 odbywają się cotygodniowe dyżury członków zespołu. W czasie dyżurów przyjmowane są dary od naszych parafian, które nstępnie rozdawane są osobom, którym mogą się one przydać. Tego dnia mogą również zgłaszać się osoby potrzebujące, które nie mogły wziąć udziału w comiesięcznych akcjach charytatywnych.
  W tym miejscu prosimy ofiarodawców, aby przez szacunek dla osób w przyszłości obdarowanych, a także obsługujących, dostarczali wyłącznie odzież (bez bielizny osobistej), obuwie i zabawki w dobrym stanie (tj. niezniszczone i czyste). Można też po uprzednim uzgodnieniu ofiarować drobne przedmioty użytku domowego – również nieuszkodzone i sprawne technicznie.

Szczegóły na stronie kliknij tu: www.wspomozycielka.waw.pl/

*********************************************************************************************************************************

Pomoc /zapomoga losowa/  WSM dla członków spółdzielni

na cele:

1. zakup odzieży i pomocy szkolnych oraz innych form pomocy dzieciom;

2. dofinansowanie pobytu na obozach i koloniach dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach;

3. dofinansowanie zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego lub rehabilitacji;

4. dofinansowanie kosztów pogrzebu;

5. inne uznane za ważne potrzeby członka rodziny

 

Dodatkowe kryteria przyznawanie zapomóg losowych

 • Rada Osiedla może przyznać zapomogę losową na wniosek Komisji Społeczno-Kulturalnej nie częściej niż raz na 3 lata dla tej samej osoby.

 • Komisja Społeczno-Kulturalna Rady Osiedla opiniuje wniosek o przyznanie zapomogi losowej po ustaleniu warunków finansowych i bytowych wnioskodawcy.

 • Składający wniosek o zapomogę podpisuje oświadczenie, że nie korzysta z pomocy otrzymywanej z innych źródeł na ten sam cel.

,,Oświadczam, że nie otrzymuję pomocy z innych źródeł na cel wymieniony we wniosku o zapomogę skierowanym do Rady Osiedla WSM Wawrzyszew”

Kryteria przyznawania zapomóg to w szczególności:

 • przewlekła choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarza Służby Zdrowia z dołączoną historią choroby z przychodni z ostatnich 6 miesięcy,

 • zaświadczenia lekarskie o konieczności przyjmowania leków, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz faktura zakupu tych leków wystawiona na nazwisko wnioskodawcy,

 • śmierć osoby bliskiej w rozumieniu art. 2 ust 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona, oraz osoba, która pozostaje we wspólnym pożyciu,

 • w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach pomoc w opłatach eksploatacyjnych – do 3 miesięcy.

 

 

Dochód brutto przypadający na członka rodziny

 

 

Kwota zapomogi

 

Uwagi

poniżej 1 200 zł

do 1 000 zł

 

między 1 201 -1 500 zł

do 750 zł

 

1 501 - min. krajowe*

do 500 zł

 

 

* w roku 2014 – 1 680 zł.

Powyższe kryteria obowiązują łącznie z regulaminem przyznawania zapomóg Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szczegółowy regulamin przyznawania zapomóg: kliknij tu:Regulamin Funduszu Społeczno-Kulturalnego WSM i Zasady przyznawania pomocy