Aktualności / INFORMACJA RADY OSIEDLA W SPRAWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2019-01-11
Aktualnosc

Prezydent m. st. Warszawy obwieszczeniem z dnia 4.09. 2018 r. zawiadomił o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy uchwały nr LXVII/1854/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzania Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.

 

Zgodnie z obwieszczeniem,  zainteresowane osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej  mogły składać wnioski dotyczące ww. Studium w terminie do dnia 9 stycznia 2019 r. 

 

W związku z tym, Rada Osiedla WSM  Wawrzyszew w wymaganym terminie złożyła wniosek na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy w sprawie zagospodarowania Wawrzyszewa Nowego (w tym Wawrzyszew). Rada Osiedla wnioskowała by zagospodarowanie obszaru Nowego Wawrzyszewa było zgodne z projektem miejscowego planu zagospodarowania (mpzp)  wyłożonego do wglądu w 2018 r. z uwzględnieniem uwag Rady Osiedla z dnia 29 listopada 2018 r. do projektu mpzp obszaru Nowego Wawrzyszewa. Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej także skierował wnioski do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy zgodne z wnioskami Rady Osiedla WSM Wawrzyszew.

  

Uwagi do projektu mpzp  zostały przekazane do wykorzystania w sporządzanym studium. Stanowią one załącznik do niniejszej informacji.

 

Załącznik:

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa w Warszawie