Aktualności / Darmowe porady prawne

2017-03-21
Aktualnosc

Na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy bezpłatną poradę i pomoc można otrzymać w poniżej wymienionych placówkach:

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. S. Żeromskiego 29

01-882 Warszawa

tel. 022/37-33-180

022/37-33-181  022/37-33-182

zapisy telefonicznie lub osobiście pok. 180

e-mail: pik@poczta.bielany.waw.pl

www.bielany.waw.pl

 • pomoc w zakresie problemów przemocy w rodzinie

 • podejmowanie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy

 • porady w zakresie trudności wynikających z funkcjonowania z osobą

  nadużywającą substancji psychoaktywnych

 • pomoc psychologiczna (dotyczy trudnej sytuacji życiowej, kryzysów oraz

 • spraw rodzinnych)

 • porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i karnego

 • porady prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i administracyjnego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. Przybyszewskiego 80/82

01-824 Warszawa

tel. 022/568-91-00

fax 022/864-59-52

e-mail:sekretariat@opsbielany.waw.pl

www.opsbielany.waw.pl

godziny pracy:

poniedziałek-piątek - 8:00 - 16:00

Dział Pomocy Specjalistycznej

Zespół ds. Rodziny

W sprawach opiekuńczo-wychowawczych

tel. 022/56-89-112

tel. 022/56-89-162

W sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i pomocy psychologicznej

tel. 022/56-89-130

tel. 022/56-89-161

W sprawach dotyczących problemów alkoholowych

tel. 022/56-89-124

Świadczona pomoc:

 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne

 • pomoc prawna

 • poradnictwo w zakresie problemów alkoholowych

 • ustalenie planu bezpieczeństwa w przypadku, gdy osoba doświadczająca

  przemocy decyduje się pozostać ze sprawcą

 • pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, jeśli osoba doświadczająca

  przemocy decyduje się na opuszczenie domu

 • pomoc w sprawach bytowych /świadczenia z pomocy społecznej/

 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych

 • kierowanie do placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej

Pozostałe zespoły i formy pomocy świadczonej przez OPS; zob.www.opsbielany.waw.pl

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Al. Zjednoczenia 11

01-829 Warszawa

tel./fax 022/864-73-06

e-mail:bpr@o2.pl

www.sprbielany.eu

godziny zapisów:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00

Świadczona pomoc:

 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne

 • terapia indywidualna

 • terapia rodzinna

 • terapia małżeńska

 • mediacje mażeńskie (partnerskie)

Oddziaływania grupowe dla dorosłych:

 • grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

 • grupa wsparcia dla osób samotnie wychowujących dzieci

 • grupa wsparcia dla osób z problemami samotności

 • grupa terapeutyczno – wspierająca dla osób z trudnościami adaptacyjnymi,

 

Równolegle do zajęć dwóch pierwszych grup odbywają się zajęcia

socjoterapeutyczne dla dzieci rodziców uczestniczących w tych grupach.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10

ul. Grębałowska 14

01-808 Warszawa

tel. 022 835-03-48

e-mail: por.10@wp.pl

www. ppp10.waw.pl

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, w soboty 9.00-13.00

dyżury telefoniczne w każdą środę w godz. 17.00-18.00 – w czasie dyżurów

poradnictwo dla rodziców mających problemy opiekuńczo-wychowawcze

(szczególnie wobec dzieci w wieku 0-5 lat)

 

Świadczona pomoc:

 • kompleksowa opieka nad dzieckiem i rodziną

 • pomoc rodzinom w których występuje problem przemocy domowej:

 • diagnoza dziecka krzywdzonego

 • wsparcie psychologiczne (dla dziecka oraz rodziców i opiekunów)

 • poradnictwo w zakresie problematyki przemocy w rodzinie i dostępnej oferty pomocy na terenie m.st. Warszawy

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zaburzeniami rozwoju dziecka

 • pomoc dla rodziców w przypadkach problemów wychowawczych i trudności w pełnieniu ról rodzicielskich

 

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Żeromskiego 13

01-887 Warszawa

tel./fax 022 663-54-39

www.spzzlo.pl

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00

Zakres świadczonej pomocy:

 • terapia dla osób uzależnionych od alkoholu (zajęcia grupowe i psychoterapia

  indywidualna)

 • terapia dla osób współuzależnionych (członków rodzin osób leczących się oraz

  osób z rodzin, w których alkoholik nie realizuje leczenia)

 • program dla osób doświadczających przemocy (spotkania grupowe, pomoc psychologiczna, w przypadku potrzeby – farmakologiczna)

Grupa korekcyjno – edukacyjna dla osób nie radzących sobie ze złością,

agresją lub stosujących przemoc wobec najbliższych.

 • spotkania grupy

 • konsultacje indywidualne

 

Spotkania grupy odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 – 20.00 w siedzibie

SPZZLO Warszawa-Żoliborz, Przychodnia Rejonowa ul. Wrzeciono 10 c w

Warszawie (świetlica).

Przyjęcie do grupy poprzedza rozmowa z terapeutą.

W tym miejscu można również skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychoterapeuty

(dla wszystkich zainteresowanych) w każdy wtorek w godz. 16.00 – 17.00.

Informacje telefoniczne: 022/37-33-113, 116 lub 37-33-180

 

Polskie Centrum Mediacji - Filia – Bielany

ul. Schroegera 82 lok. 5 A

01-828 Warszawa

tel. 022/865-52-72

tel. 022/865-52-73

e-mail: pcmwarszawabielany@mediator.org.pl

www.mediator.org.pl

 • mediacje rodzinne, społeczne oraz w zakresie prawa karnego

 • bezpłatne konsultacje i porady

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

ul. Żeromskiego 7 telefon alarmowy 997

01-887 Warszawa telefon alarmowy 112 (tel. komórkowy)

www.zoliborz.policja.waw.pl

e-mail: krp5warszawa@policja.waw.pl

Oficer dyżurny tel. 022/603-71-55 lub 603-71-55 (całodobowo)

Sekcja Prewencji

ul. Broniewskiego 58

01-716 Warszawa

Dyżurny Sekcji Prewencji tel. 022/603-22-01 (całodobowo)

(na stronie www. znajduje się wykaz dzielnicowych)

Policja jest zazwyczaj pierwszą służbą wzywaną w sytuacji przemocy w rodzinie. Do

podstawowych zadań Policji, należy:

 • przeprowadzanie czynności interwencyjnych (patrol interwencyjny w miejscu

zdarzenia) będących reakcją na zgłoszenia przyjmowane przez SKK KSP,

dyżurnego jednostki lub zgłaszanych bezpośrednio przez obywateli tj. osoby

poszkodowanej (ofiary przemocy) lub świadka (np. członków rodziny, osób

przebywających w pobliżu, sąsiadów, itp.)

 • w trakcie interwencji do zadań Policji należy:

- zapewnienie bezpieczeństwa osobom poszkodowanym

- zatrzymanie sprawcy (do 48 godzin) w przypadku gdy stwarza w oczywisty

sposób bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar oraz mienia

- przewiezienie sprawcy do Izby Wytrzeźwień

- zabezpieczenie dowodów zdarzenia

- sporządzenie notatki służbowej dot. opisu zdarzenia

- rozpoczęcia procedury i wypełnienia Niebieskiej Karty /zgodnie z

Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji z dn. 1 marca 2008 r. w sprawie

sposoby przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie./

 • przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie lub wszczęcie postępowania w

sprawach ściganych z urzędu (np. art. 207 kk – przestępstwo znęcania się

nad osobą najbliższą)

 • dozór policyjny jako środek zapobiegawczy (na wniosek prokuratury)

Każda osoba wzywająca policję ma prawo do:

· zapewnienia jej przez interweniujących policjantów

doraźnego bezpieczeństwa (art.15, ust. l, pkt 3 ustawy o Policji - Policjanci

wykonując czynności mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w

sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a

także dla mienia)

· uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie -

dlatego można i należy zapytać o numery identyfikacyjne policjantów, a także

o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący

interwencje

· wypełnienia przez interweniujących policjantów

formularza „Niebieskiej Karty”

· wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych

(notatek urzędowych) jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy

przemocy

· zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w

sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

tel. 022/328 60 00 (centrala)

fax 022/328-67-04

e-mail:srwarzolib@warszawa.so.gov.pl

www.warszawa.so.gov.pl

Godziny pracy

Przyjęcia interesantów poniedziałki 8.30 - 18.00

od wtorku do piątku 8.30 - 15.30

Biuro Podawcze poniedziałki 8.30 - 17.45

od wtorku do piątku 8.30 - 15.45

Kasy Sądu poniedziałki 8.30 - 17.30

od wtorku do piątku 8.30 - 15.30

Sąd Rejonowy dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie działa w obszarze właściwości

Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawa w

granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki.

Sąd Rejonowy - I Wydział Cywilny

Przyjęcia interesantów: pok. 1207

tel. 022/328-65-08

Zainteresowani do SR Wydziału Cywilnego mogą składać:

 • wniosek o podział majątku wspólnego

 • pozew o eksmisję

 • skargę na czynności komornika

 •  

Sąd Rejonowy – VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przyjęcia interesantów: pok. 1013,

tel. 022/328-65-36

Do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich można składać następujące

wnioski i pozwy:

 • wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

 • wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej

 • wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 • pozew o zasądzenie alimenty na dziecko (bezpłatny)

 • wniosek o uregulowanie sposobu kontaktowania się z dziećmi

 • sprawy przeciwko nieletniemu zdemoralizowanemu albo takiemu który popełnił czyn karalny

 • wniosek o wgląd w sytuację dziecka

 • wniosek o zakaz osobistej styczności z dziećmi

 • wniosek o przysposobienie

 • wniosek o wydanie dziecka

 • wniosek o rozstrzygnięcie istotnych spraw dotyczących dziecka

 • pozew o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny (bezpłatny)

 • wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracędrugiego małżonka

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza – zespoły kuratorskiej służby sądowej

IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

sekretariat zespołu pok. 1102

tel/fax 022/328-67-12

Kierownik IV ZKSS

tel. 022/328 65-73

VI Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

sekretariat zespołu pok. 1014

tel. 022/328 65 32, fax 022 328 65 31

Kierownik VI ZKSS

tel. 022/328-65-42

Sąd Okręgowy w Warszawie

Al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

tel. 022/620-03-71 (centrala)

fax 022/440-40-10

Interesanci przyjmowani są:

poniedziałek w godz. 8.30-18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.30-15.30

Sąd Okręgowy – XXV Wydział Cywilny

Przyjęcia interesantów: pok. 486

tel. 022/440-41-10, 440-42-76

Zainteresowani mogą składać następujące wnioski:

 • wniosek o separację

 • wniosek o rozwód

 • wniosek o ubezwłasnowolnienie

W trakcie trwania sprawy o separację lub rozwód Sąd zajmuje się sprawami:

 • rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi

 • alimentami na dzieci

 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, (chyba, że strony wniosą by nie orzekać)

Fakultatywnie, jeśli strony o to wnoszą Sąd orzeka o kwestiach:

 • eksmisji

 • podziale wspólnego majątku jeśli obie strony są co do sposobu podziału zgodne

 • alimentach na jednego z małżonków

Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Żoliborza w Warszawie

ul. Karmelicka 9

00-155 Warszawa

tel. 022/205-57-00 /centrala/

fax 022/205-57-79

Przyjęcia interesantów:

sekretariat: poniedziałek-czwartek w godz. 10.00-13.00

Prokurator Rejonowy – wtorek w godz. 10.00-12.00

z-ca Prokuratora Rejonowego – wtorek, czwartek w godz. 10.00-13.00

prokuratorzy: poniedziałek-środa w godz. 10.00-13.00

Prokuratura Rejonowa dla Warszawy- Żoliborza działa w granicach ustalonych

dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki

Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także świadkowie mogą

złożyć w Prokuraturze bądź na Policji następujące zgłoszenia:

 • zgłoszenie przez osobę pokrzywdzoną o popełnieniu przestępstwa

 • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia lub popełnieniu przestępstwa (świadkowie przemocy)