Rada Osiedla

O RADZIE OSIEDLA SŁÓW PARĘ…

Członkowie Rady Osiedla na kadencję  2017 – 2020 zostali wybrani  na Zebraniu Mieszkańców Członków Spółdzielni, które odbyło się  w Osiedlu Wawrzyszew w dniu 20 kwietnia 2017r. 

 

Rada Osiedla jest organem spółdzielni WSM. Zgodnie z Regulaminem Rady Osiedla z dnia   22 września 2008 r.  sprawuje ona nadzór i kontrolę nad działalnością  Administracji  WSM „Wawrzyszew”.      >> Regulamin_Rady_Osiedla

Do zakresu działania Rady  należą sprawy wymienione w § 4  ww. regulaminu.  Rada  Osiedla uchwala na dany rok plan pracy Rady, a także plany pracy  komisji Rady.

Projekt  planu pracy  Rady Osiedla sporządza  Prezydium Rady na podstawie materiałów opracowanych przez wszystkie komisje, a zatwierdza  Rada Osiedla na swoim posiedzeniu. W skład Prezydium wchodzi przewodniczący Rady Osiedla, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz i przewodniczący poszczególnych komisji.

Posiedzenia Rady Osiedla odbywają się minimum jeden raz w miesiącu.  Obradom przewodniczy Przewodniczący Robert Orlik. W jej posiedzeniach  uczestniczą:   

  • Członkowie Rady Osiedla          >> Skład RO na lata 2017-2020
  • Dyrektor Administracji  Osiedla „Wawrzyszew” - Jacek Chyliński,  
  • p.o. Zastępcy Dyrektora do spraw Technicznych - Piotr  Płociak,
  • Główna Księgowa - Marzena Kucharska

Dyrektorzy w trakcie obrad Rady Osiedla przedstawiają  informacje o bieżących pracach Administracji Osiedla Wawrzyszew pomiędzy jej posiedzeniami, informują o realizacji wniosków zgłoszonych przez Radę Osiedla, a także zgłaszają propozycje wymagające akceptacji Rady Osiedla. W posiedzeniu Rady Osiedla uczestniczą osoby zaproszone.

 

 

Posiedzenia Rady Osiedla poprzedzone są posiedzeniami prezydium. Do zadań prezydium należy m.in. ustalanie terminów oraz porządku posiedzeń plenarnych Rady, koordynacja pracy komisji i bieżący nadzór nad ich działalnością.

 

Członkowie Rady Osiedla pełnią dyżurów we wtorki i czwartki.

 

W  okresach pomiędzy posiedzeniami rady osiedla wszyscy jej członkowie pracują w komisjach       >>   Skład Komisji Rady Osiedla na lata 2017-2020. Sprawy wpływające do Rady Osiedla kierowane są przez przewodniczącego rady, lub sekretarza i wiceprzewodniczących do rozpatrzenia przez właściwe komisje.

 


Przedmiotem działania Komisji RO Wawrzyszew jest:

 

  • Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Infrastruktury są  sprawy określone w § 16 Regulaminu Rady Osiedla,
  • Komisja Handlu i Usług powołana na podstawie § 12 ust. 2 regulaminu zajmuje się sprawami lokali  użytkowych,
  • Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska powołana także na podstawie § 12 regulaminu  - sprawami bezpieczeństwa na osiedlu, doradza i inicjuje działania zmierzające do porządkowania zieleni.

Komisje rozpatrują sprawy bieżące zlecone przez Radę lub z własnej inicjatywy. Przewodniczący komisji jako członek prezydium Rady Osiedla opracowuje projekty uchwał i stanowisk.
Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół kierowany do akt Rady Osiedla. Na podstawie materiałów zgłoszonych  przez komisje, Prezydium Rady ustala  projekt porządku  posiedzenia  Rady Osiedla. Przewodniczący Rady  zawiadamia członków Rady Osiedla co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia o  proponowanym porządku obrad, terminie i projektach uchwał.

 

Rada Osiedla rozpatruje sprawy zgłoszone przez komisje, w tym  projekty uchwał, stanowisk i wniosków. Sprawy komisji referują na posiedzeniach Rady Osiedla przewodniczący komisji.
Rada Osiedla po dyskusji oraz po konsultacji z Dyrektorem Administracji (odnośnie kosztów i możliwości realizacji określonych koncepcji) podejmuje decyzje  większością głosów w formie uchwał i stanowisk.

Uchwały podjęte na posiedzeniach Rady Osiedla są podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza  Rady Osiedla.  Za realizacje uchwał odpowiada Dyrektor Osiedla. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Inf